Aktuell medlemsinformation


 

  

PROTOKOLL FÖRT VID MOPEDVETERANERNA 30+ ÅRSMÖTE 18 FEBRUARI 2024 I BLÄDINGE FÖRSAMLINGSHEM


§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Yngve Rehnström, som hälsade närmare 40-talet medlemmar välkomna.


§ 2 Yngve Rehnström valdes till mötesordförande och Margitta Lennartsson valdes till mötessekreterare.


§ 3 Bengt Kjellsson och Peter Lindström valdes till justerare.


§ 4 Dagordningen godkändes.


§ 5 Fastställdes att årsmötet blivit behörigt utlyst.


§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023 lästes upp av ordförande och godkändes av årsmötet.


§ 7 Kassör Karl-Eric Ericsson redogjorde för klubbens ekonomi, som är god. Årsmötet godkände redogörelsen.


§ 8 Revisor Nils Zinn läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2023.


VAL:

§ 10 Yngve Rehnström omvaldes till ordförande för två år  enligt valberedningens förslag.


§ 11 Hans Torgnysson omvaldes till ledamot för två år, enligt valberedningens förslag.


§ 12 Bengt Lindström nyvaldes till ledamot för två år, enligt valberedningens förslag. Bengt ersätter Jan- Gustav Johansson, som lämnar styrelsen.


§ 13 Revisorerna Nils Zinn och Leif Christoffersson omvaldes för ett år.


§ 14 Valberedningen bestående av Bengt Kjellsson och Christer Trygg omvaldes.


§ 15 Beslutades att medlemsavgiften för år 2025 oförändrat ska vara 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Den ska vara betald vid februari månads utgång.


§ 16 Beslutades att ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster oförändrat ska vara 500 kr vardera/år.


§ 17 Verksamhetsplanen för år 2024 lästes upp av ordförande.

Utöver klubbens ordinarie rundor/aktiviteter (Nationaldagsrundan, besök på äldreboendet Högåsen, julirundan traditionellt runt Mien, Guldmoppen i augusti, Mörkerkörning och Luciafirande) planeras julbord på Vislanda värdshus.

  Dessutom hoppas klubben att fjolårets uppskattade tur i Tjuredatrakten kan ordnas också i år.

Kenneth Brynolf sammanställer kalendern, som läggs ut på hemsidan.

Medlemmarna uppmanades att skicka in sina mailadresser till klubben.

Detta då all information skickas via mail. Endast årsmötesinfo, till de som saknar mail, skickas ut som papperspost.

§ 18 Nya klubblokalen: Ordförande tackade dem, som lagt ner ett storslaget arbete på att göra klubblokalen trivsam och praktisk. Den används som förråd och för mindre träffar. Storgatan 3 A, källarplan, Alvesta, är adressen.

  Måndagar och torsdagar från kl 8.30 är lokalen bemannad och medlemmar är välkomna att titta in.

ÖVRIGA FRÅGOR:

§ 19 Kassören tog upp frågan om hur sent på året medlemsavgiften ska vara erlagd för att gälla som medlemsavgift kommande år.

Årsmötet beslutade, att avgift erlagd efter, eller i samband med, höstrundan i september (i fjol arrangerad i Tjureda 10 september) gäller som medlemsavgift för kommande år.

§ 20 Beslutades att vinnaren av Guldmoppen föregående år ordnar tävlingen året efter. I år ordnas därför Guldmoppen av Leif Leek.

§ 21 Togs upp frågan hur klubben ska hantera reflexvästarna, som klubben fick bidrag till av Sparbanken Eken. Årsmötet hänsköt frågan till styrelsen.

§ 22 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. Därefter bjöds på smörgåstårta och kaffe, det var vinstdragning i ett brödlotteri och en cykel-/mopedkärra auktionerades ut.

Alvesta dag som ovan

Margitta Lennartsson    Yngve Rehnström

sekreterare                      ordförande

Justeras:


Bengt Kjellsson               Peter Lindsjö 
Välkommen till årsmöte med mopedveteranerna 30+
 
Observera! Om du avser att komma till årsmötet måste du anmäla dig i god tid, dock senast fredagen den 9 februari! (Vi kommer att bjuda på något att äta så därför behöver vi veta hur många som kommer.)

Mail: yngve.rehnstrom@gmail.com eller ring 070-57 486 88 (helst mail)


Medlemsavgiften för år 2024 som är på 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 29 februari.
OBS att vi inte skickar ut inbetalningskort till er som får kallelsen via mail!

OBS!! Ange tydligt ert namn och adress och att avgiften avser medlemsavgiften när ni gör inbetalningen.


Om du har fått förändrade adressuppgifter - meddela då oss dina nya adressuppgifter! Skicka till Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö eller via mail till

yngve.rehnstrom@gmail.com för uppdatering av vårt adressregister.


Vill du vara säker på att få veta vad som händer i klubben under 2024? Meddela oss då din korrekta e-postadress! Vi informerar numera enbart via e-post och hemsidan!
Se även vår hemsida:30plusalvesta.blogspot.se. Här finns information om bl a kalendern 2024, samt bildarkiv mm.
Dagordning vid årsmöte 2024-02-18
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst
§ 6 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2023
§ 7 Kassörens redogörelse av klubbens ekonomi
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet


Olika val
§10 Val av 3 styrelseledamöter för 2 år
Mandatperioden, som är 2 år, går ut för ledamöterna
Jan-Gustav Johansson, Yngve Rehnström och Hans Torgnysson
Jan-Gustav Johansson har meddelat att han önskar att lämna styrelsen.
§11 Val av revisorer, väljs för 1 år
Under föregående år har Nils Zinn och Leif Kristoffersson varit revisorer.
§12 Val av valberedning 1 år
Nuvarande valberedning har varit Bengt Kjellsson och Christer Trygg
§13 Fastställande av medlemsavgift för 2025 (150 kr enskild, 200 kr familj)
Inbetalning av medlemsavgiften för 2024.
§14 Ersättning till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster, 500 kr vardera
§15 Verksamhetsplan för år 2024
Information via mail och hemsidan, 30plusalvesta.blogsport.se
§16 Klubblokalen
§17 Övriga frågor
§18 Mötets avslutande


Efter årsmötet auktion på cykelkärra 
Verksamhetsberättelse för år 2023 för Mopedveteranerna 30+

Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Bertil Andersson, Karl-Eric Ericsson, Jan-Gustav Johansson, Margitta Lennartsson, Yngve Rehnström och Hans Torgnysson.
Ordförande: Yngve Rehnström, Kassör: Karl-Eric Ericsson, Sekreterare: Margitta Lennartsson.
Revisorer har varit Nils Zinn och Leif Kristoffersson.

Styrelsen har under 2023 haft 5 sammanträden (i januari, april, maj, augusti och december). Därutöver har styrelsen behandlat olika frågor via mailkorrespondens. Vid sammanträdet i december var Kenneth Brynolf och Bengt Lindström adjungerade till styrelsen.

Vid årsskiftet var vi 124 betalande medlemmar i klubben.

Verksamhet under året
Här redovisas den verksamhet som vår klubb har ansvarat för. Därutöver har många klubbmedlemmar deltagit i aktiviteter som andra föreningar har arrangerat.

En trivselkväll genomfördes den 18 mars på restaurang Mandarin Garden i Alvesta med ett drygt 30-tal deltagare.

På nationaldagen den 6 juni genomförde vi traditionsenligt Åsnenrundan i bra väder med ett par fikastopp och Bullens varmkorv vid Åsnens strand i Urshult.

Högåsens äldreboende besökte vi den 13 juni, som vi brukar göra en gång om året, för att visa upp våra fina mopeder. Vårt besök är alltid mycket uppskattat bland de äldre.

Den 18 juli genomfördes vår sommarrunda Mien runt med ca 45 ekipage. Vädret var bra och det blev en väldigt fin dag tillsammans.

Klubbens tävling Guldmoppen arrangerades den 15 augusti och vanns det här året av Leif Leek. Grattis!

Den 10 september kördes det här året en runda på ca 5 mil i trakten runt Tjureda. Det här är väldigt vackra trakter och vi tackar Anneli Lavesson och Katarina Gustavsson för ett gott initiativ och att vi fick en fin ersättning till våra tidigare Rottnerundor. Vi hoppas på att få köra här fler gånger!

Den 23 september ordnade Margitta en tur till Bunker Bar i Hjortsberga. Föreningen Bunker Bars Vänner bjöd in till besök och Johan Gustafsson berättade om Bunkern och verksamheten där.

Årets mörkerkörning genomfördes den 26 september.


Den 23 november var Kenneth Brynolf och Yngve Rehnström på Mötesplats Söderbacka i Alvesta och berättade om vår klubb för en grupp äldre personer och visade bilder från våra mopedrundor. Detta var mycket uppskattat.

Den 2 december åt vi julbord tillsammans på Vislanda värdshus vilket var både gott och väldigt uppskattat. Det kanske kan bli en tradition?

Vårt Luciafirande genomfördes det här året i Blädinge församlingshem på kvällen den 12 december. Det blev en trivsam stund och klubben bjöd på Bullens varmkorv samt glögg, lussebullar och pepparkakor och Bertil spelade på sitt munspel. Därtill fick vi lyssna på fina Luciasånger framförda av barnbarn med kompisar till Margitta.

Utöver ovanstående har klubben även varit engagerad i WMV Helgasjörally den 27 augusti där vår klubb har ansvarat för en kontrollstation.

Under året har vi även bytt klubblokal. Vi fick lämna vår gamla klubblokal eftersom fastigheten skall rivas. Nu har vi en bra lokal i källarplanet i det hus där Kenneth Brynolf bor. Lokalen har bara en nackdel och det är att den inte har en alternativ utrymningsväg och därför kommer vi inte att ha större samlingar där. Det försöker vi i stället att ha i Blädinge församlingshem. Ett stort tack till er som har lagt ner ett stort arbete med att göra lokalen så fin!

Verksamhetsplan för år 2024 för Mopedveteranerna 30+

Verksamhet som planeras under året 2024
Alla datum är ännu preliminära.

Den 6 juni körs traditionsenligt Åsnen Runt med samling i Torne. En runda på ca 6 mil som brukar locka många deltagare.

På försommaren innan midsommar planerar vi att hälsa på hos äldreboendet Högåsen i Alvesta och visa upp våra fina mopeder.

Den 16 juli planeras för vår sommarrunda som troligtvis även detta år blir Mien runt.

Vi hoppas också att även nästa höst få köra en runda i trakterna runt Tjureda.

Utöver våra rundor skall vi genomföra tävlingen Guldmoppen den 13/8.

Vi skall även genomföra mörkerkörningen när höstmörkret börjar ge mörka kvällar, den 24/9.

Julbordet som vi åt på Vislanda värdshus var väldigt uppskattat och det planerar vi därför att göra inför nästa jul också.

Sedan planerar vi att avsluta året med Luciafirande i Blädinge församlingshem.
 

Årsmöte för Mopedveteranerna 30+!


Datum: Söndagen den 18 februari 2024
Tid: kl 15:00
Plats: Blädinge församlingshem
Adress: Blädinge


 

  

Yngve Rehnström

Ordförande


 
Välkommen till

Årsmöte för Mopedveteranerna 30+!

Datum: Söndagen den 19 februari 2023

Tid: kl 15:00

Plats: Blädinge församlingshem

Adress: Blädinge

Observera! Om du avser att komma till årsmötet måste du anmäla dig i god tid, dock
senast fredagen den 10 februari! (Vi kommer att bjuda på något att äta så därför
behöver vi veta hur många som kommer.)

Mail: yngve.rehnstrom@gmail.com eller ring 070-57 486 88 (helst mail)

Medlemsavgiften för år 2023 som är på 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj
skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 28 februari.

OBS att vi inte skickar ut inbetalningskort!

OBS!! Ange tydligt ert namn och adress och att avgiften avser medlemsavgiften när ni
gör inbetalningen.

Om du har fått förändrade adressuppgifter - meddela oss dina nya adressuppgifter!
Skicka till Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö eller via mail till

yngve.rehnstrom@gmail.com för uppdatering av vårt adressregister.

Vill du vara säker på att få veta vad som händer i klubben under 2023?
Meddela oss då din korrekta e-postadress! Vi informerar numera enbart via
e-post!

Se även vår hemsida: 30plusalvesta.blogspot.se. Här finns information om bl a
kalendern 2023, samt bildarkiv mm.

 
VÄLKOMNA!

Yngve Rehnström

Ordförande
 

 

 

Dagordning vid årsmöte 2023-02-19
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst
§ 6 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2022
§ 7 Kassörens redogörelse av klubbens ekonomi
§ 8 Revisorernas berättelse
§ 9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Olika val
§10 Val av 3 styrelseledamöter för 2 år
Mandatperioden, som är 2 år, går ut för ledamöterna
Bertil Andersson och Margitta Lennartsson
Ledamoten Bengt Briggler önskar att lämna styrelsen.
§11 Val av revisorer, väljs för 1 år
Under föregående år har Karl-Erik och Monica Eriksson varit revisorer
§12 Val av valberedning 1 år
Nuvarande valberedning har varit Bengt Kjellsson och Christer Trygg
§13 Fastställande av medlemsavgift för 2024 (150 kr enskild, 200 kr familj)
§14 Ersättning till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster, 500 kr vardera
§15 Verksamhetsplan för år 2023
Hemsidan, 30plusalvesta.blogsport.se
§16 Klubblokalen
§17 Övriga frågor
§18 Mötets avslutande

 

 

 

 Verksamhetsberättelse för år 2022 för Mopedveteranerna 30+

Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Bertil Andersson, Bengt Briggler, Jan-
Gustav Johansson, Margitta Lennartsson, Yngve Rehnström och Hans Torgnysson.

Ordförande: Yngve Rehnström, Kassör: Bertil Andersson, Sekreterare: Margitta
Lennartsson.
Revisorer har varit Karl-Erik och Monica Eriksson.
Styrelsen har under året haft 4 sammanträden (i mars, maj,
augusti och november). Därutöver har styrelsen behandlat
olika frågor via mailkorrespondens.
Verksamhet under året
Under år 2022 har vi äntligen kunnat ha normal verksamhet
igen och har inte begränsats av någon pandemi. Skönt!
Den 21 maj skulle vi ha haft en mopedrunda, utgående från
vår klubblokal och som vår klubb skulle ordna och dit även
icke medlemmar skulle bjudas in. Men rundan fick tyvärr
ställas in på grund av intensivt regn.
På nationaldagen den 6 juni genomförde vi traditionsenligt
Åsnenrundan i bra väder med ett par fikastopp och Bullens
varmkorv vid Åsnens strand i Urshult.
Högåsens äldreboende besökte vi den 8 juni, som vi
brukar göra en gång om året, för att visa upp våra fina
mopeder. Vårt besök är alltid mycket uppskattat bland de
äldre.
Den 19 juli samlades 51 personer (!) med mopeder, både
medlemmar och icke medlemmar, vid Åsnens strand i
Urshult för att köra Mien runt. Detta var rekord i antal
deltagare, så många har vi aldrig varit på den här rundan.
Det blev mycket strul med mopeder som inte fungerade och
korvvagnen (Dramaten) brakade ihop. Vädret var dock
soligt och varmt och det blev en väldigt fin dag tillsammans.
Den 5 augusti medverkade några från klubben på
Segelflygets dag på Kronobergshed och visade upp sina
mopeder.
Klubbens tävling Guldmoppen arrangerades den 15
augusti och vanns det här året av Karl-Erik Eriksson. Grattis!
Traditionsenligt körde vi vår höstrunda i Rottne hos Bengt Johansson och Agnetha
Citron den 25 september. Men årets runda var den sista som Bengt och Agneta harordnat. Vi tackar för allt arbete som de har lagt ner och alla de fina rundor som vi har fått
köra i deras hemtrakter!
Årets mörkerkörning skulle ha genomförts den 27 september men fick ställas in p gr
av dåligt väder med regn.
Vårt traditionella Luciafirande genomfördes i vår klubblokal
den 13 december. Det blev en trivsam stund och klubben
bjöd på Bullens varmkorv samt glögg, lussebullar och
pepparkakor och Bertil spelade på sitt munspel.
Under vinterhalvåret är det samling i klubblokalen
måndagar och torsdagar kl 9.00 – ca 11. Det är populära
träffar där ett tiotal personer brukar komma och prata
mopeder och annat.
Utöver ovanstående har klubben även varit engagerad i
WMV Helgasjörally den 28 augusti där vår klubb har
ansvarat för en kontrollstation.
Verksamhetsplan för år 2023 för
Mopedveteranerna 30+
Verksamhet som planeras under året 2023
Alla datum är ännu preliminära.
Klubben planerar att genomföra ett vårrally, troligtvis i maj.
Den 6 juni körs traditionsenligt Åsnen Runt med samling i
Torne. En runda på ca 6 mil som brukar locka många
deltagare.
På försommaren innan midsommar planerar vi att hälsa på
hos äldreboendet Högåsen i Alvesta och visa upp våra fina
mopeder.
Den 18 juli planeras för vår sommarrunda som ev även
nästa år blir Mien runt.
Vi brukar ha en höstrunda i slutet av september och när detta skrivs vet vi ännu inte om
det blir av.
Utöver våra rundor skall vi genomföra tävlingen Guldmoppen den 15/8.
Vi skall även genomföra mörkerkörningen när höstmörkret börjar ge mörka kvällar, den
26/9.
Vi kommer också att fortsätta med de populära samlingarna i klubblokalen måndagar och
torsdagar kl 9.00 – ca 11. Sedan planerar vi att avsluta året med Luciafirande som
vanligt i klubblokalen.
Under året blir vi tvungna att flytta från vår nuvarande klubblokal på grund av att
fastigheten är såld. Styrelsen, med hjälp av ett par medlemmar utanför styrelsen, tittar nu
på olika alternativa lösningar till en ny klubblokal och vi hoppas att kunna flytta in i en
sådan nu till sommaren 2023.

 

 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar i Mopedveteranerna 30+ !


 

Nu är vi inne i en härlig tid när naturen är som allra vackrast! Blommor blommar och bokskogen är utslagen i härlig ljusgrön färg! Syrenen är också på gång att slå ut.

 

Så passa nu på att komma ut i naturen och upplev allt detta som är så fantastiskt! Och som vi får ta emot helt gratis!

 

Annars så har ju inte året som har gått varit så roligt. I mer än ett år har vi nu fått leva med coronapandemin och att hålla avstånd och inte träffas. Det har på så sätt varit ett hemskt tråkigt år. Och många har drabbats av sjukdom och kanske även mist någon närstående.

 

Men nu går det hur som helst på rätt håll! Fler och fler blir vaccinerade och smittkurvan går nu äntligen neråt och vi kan återigen börja att se mer ljust på framtiden.

 

Styrelsen träffades förra måndagen, den 17 maj, och beslöt då att vi genomför våra planerade aktiviteter om restriktionerna så tillåter. Och som det ser ut nu så lättas restriktionerna upp den 1 juni. Regeringen har sagt att efter den 1 juni så lättar de på restriktionerna. Utomhus skall man tillåta arrangemang med upp till 100 personer. Därför vågar vi nu tro på att vi skall kunna genomföra våra olika sommararrangemang.

 

Men på grund av rådande situation är våra gemensamma aktiviteter det här året endast för klubbens medlemmar!! Detta för att vi inte skall bli för många personer.

 

Följande aktiviteter är nu planerade:


6 juni, Åsnenrundan               

Nationaldagen som också är Motorhistoriska dagen. 

Vi kör Åsnenrundan ca 6 mil. Samling i Torne kl 9:00 start kl 10:00. Vi har även ett par kortare uppehåll, medtag egen fika. Klubben bjuder på korv med tillbehör och dricka (drycken delas ut i Urshult). OBS! Enbart för klubbens medlemmar det här året!


15 juni, Högåsen                   

Den här tisdagen besöker vi Högåsens äldreboende och visar upp våra fina mopeder. Samling vid klubblokalen kl 13.30.


20 juli, Mienrundan              

Den här tisdagen kör vi återigen runt Mien (detta har nu blivit en tradition). 

Vi planerar att ta med korvvagnen – men gardera också med eget fika. Samling vid stranden i Urshult kl 9.00, start 10.00.


17 augusti, Guldmoppen      

Klubbens egen tävling för våra medlemmar. Samling vid klubblokalen kl 17.30. Vi kör kl 18.00. Klubben bjuder på fika.


26 september, Rottne           

Den här söndagen kör vi traditionsenligt Rottnerundan som Bengt och Agneta brukar ordna så fint för oss. Korvvagnen följer med. Samling vid badplatsen kl 9.00, start kl 10.00. Datumet är preliminärt. Mer information kommer.


28 september, mörkerkörning     

Vi kör en runda efter mörkrets inbrott. Kontrollera era lampor innan så att de fungerar. Klubben bjuder på korv vid målgång. 

Samling kl 18.00 och start kl 19.00.

 

Ja, så här ser vårt planerade program ut för den här sommarsäsongen. Men observera än en gång att alla aktiviteter det här året endast är för klubbens egna medlemmar! Men det är möjligt för dem som är intresserade men inte är medlemmar att gå med i klubben och bli medlemmar!!

 

Om det på grund av olika restriktioner, eller något annat som inträffar, inte blir möjligt för oss att genomföra våra aktiviteter så kommer det att skickas ut mail med information om det. Annars så gäller det som står ovan.

 

Så nu ser vi fram emot en ny härlig sommarsäsong med våra veteranmopeder! Det skall bli roligt att återigen få träffas och köra moped tillsammans!

 

Med bästa hälsningar

 

Yngve Rehnström

Ordförande 30+

 

Årsmöte för Mopedveteranerna 30+ i februari 2021 Årsmöte via pappersutskick och mail på grund av Coronapandemin. 
 
På grund av pågående pandemi kan vi inte genomföra årets årsmöte som ett fysisk möte. Som har meddelats tidigare kommer därför årsmötet att genomföras på så sätt att styrelsen skickar ut förslag till beslut för de olika frågorna som årsmötet skall besluta om. Ni medlemmar får sedan skicka in svar, via mail eller pappersbrev, där ni anger om ni godkänner förslagen. Om det är något förslag som ni inte vill godkänna får ni ange det i ert svar. Vi skickar till alla de mejladresser som vi har, men högst ett pappersbrev till varje hushåll. Om någon i hushållet har mailadress så skickar vi inte dessutom ett pappersbrev till det hushållet allt för att spara pengar åt klubben.
 
Som bilagor till det här informationsbrevet får ni verksamhetsberättelsen för år 2020, verksamhetsplanen för år 2021, kassörens ekonomiska redogörelse samt revisorernas berättelse. Valberedningens förslag framgår nedan.Medlemsavgiften för år 2021 som är på 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj skall betalas in på postgirokonto 47 02 78-3 senast den 26 februari.OBS!! Ange tydligt ert namn och adress och att beloppet avser medlemsavgift för Mopedveteranerna 30+ när ni gör inbetalningen! Förslag till årsmötet för er att besluta om ni godkänner eller ej.
 
1. Godkänna verksamhetsberättelsen för år 2020, se bilaga.
 
2. Godkänna kassörens ekonomiska redogörelse, se bilaga. Se revisorernas redogörelse (revisionsberättelsen) i bilaga.
 
3 .Godkänna ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.
 
4. Val av 2 styrelseledamöter för en mandatperiod om två år. Mandatperioden går ut för Bertil Andersson och Margitta Lennartsson. Valberedningen föreslår omval. Godkänna omval av Bertil Andersson och Margitta Lennartsson för 2 år.
 
5. Val av 2 revisorer för en tid av ett år. Under år 2020 har Lennart och Inger Isaksson varit revisorer, men de undanber sig omval. Valberedningen föreslår Karl-Erik och Monica Eriksson som revisorer för år 2021.Godkänna val av Karl-Erik och Monica Eriksson som revisorer för år 2021.
 
6. Val av valberedning.Nuvarande valberedning består av Bengt Kjellsson och Christer Trygg.Föreslå som val av valberedningen.Godkänna omval av Bengt Kjellsson och Christer Trygg till valberedning för år 2021.
 
7. Verksamhetsplan för år 2021Godkänna verksamhetsplanen för år 2021, se bilaga.
 
8. Beslut om medlemsavgiften för år 2022. Styrelsen har mottagit synpunkter från medlemmar på att man inte får några fördelar av att betala medlemsavgiften. Medlemmar måste också betala avgifter vid mopedrundorna. 
 
Styrelsen förslår därför att medlemsavgiften höjs med 50 kr till 150 kr för enskild och till 200 kr för familj samtidigt som det blir gratis för medlemmar att åka på våra mopedrundor. Icke medlemmar får betala 50 kr per runda. Medlemmar bjuds dessutom på fika och Bullens varmkorv vid ett antal, andra tillfällen somt ex vid Guldmoppen, mörkerkörningen och vid Luciafirandet.
 
 Höjningen av medlemsavgiften gäller från 2022, men förslaget är att det blir gratis för medlemmar att åka på mopedrundorna redan från 2021.Vi hade bara mindre utgifter under år 2020 (pga pandemin) så därför bedömer kassören att vi har råd med att låta våra medlemmar åka våra mopedrundor gratis under år 2021.Godkänna att medlemsavgiften höjs till 150 kr för enskild och 200 kr för familj samtidigt som det blir gratis för medlemmar att delta i klubbens samtliga mopedrundor. Icke medlemmar får betala 50 kr per runda.
 
9.Beslut om ersättning till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster.Godkänna att ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster blir oförändrad 500 kr var per år.
 Meddela om ni godkänner ovanstående förslag till årsmötet genom att skicka in ett meddelande via mail eller papperspost där ni anger om ni godkänner förslagen. 
 
Vi måste ha ert svar senast den 22 februari 2021.Papperspost skickas till: Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö Mail skickas till: yngve.rehnstrom@gmail.com
 
hoppas vi att 2021 blir ett bättre år då vi återigen (efter vaccinering) kan träffas som vanligt och köra våra mopedrundor tillsammans! 
 
Med hälsningar från styrelsen för Mopedveteranerna 30+Yngve Rehnström Ordförande
 
 
 
Verksamhetsberättelse för år 2020för Mopedveteranerna 30+
 
Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Bertil Andersson, Bengt Briggler, Kenneth Brynolf, Margitta Lennartsson,Yngve Rehnström och Hans Torgnysson.Ordförande: Yngve Rehnström, Kassör: Bertil Andersson, Sekreterare:Margitta Lennartsson.Revisorer har varit Inger Isaksson och Lennart Isaksson.Styrelsen har under året haft 2 sammanträden (så få på grund av pandemin) därutöver har styrelsen behandlat olika frågor via mail-korrespondens.
 
Verksamhet under år 2020 har på grund av Coronapandemin varit ett mycket annorlunda år. Som en följd av olika restriktioner har många aktiviteter och verksamheter fått ställas in. Detta har även drabbat vår klubb och fick som följd att Åsnenrundan på nationaldagen ställdes in.
 
Även årets planerade vårresa till Öland fick ställas in. Pandemin har även påverkat deltagandet vid våra möten i klubblokalen och även haft som följd att styrelsen bara träffades två gånger under året. Under sommaren minskade dock smittspridningen vilket fick till följd att vi ändå kunde genomföra följande aktiviteter: Den 21juli samlades ca 20 medlemmar med sina mopeder vid Åsnens strand i Urshult för att köra Mien runt. Vi som var med fick en väldigt fin dag tillsammans och fick se vackra platser längs Miens södra strand.
 
Den 18augusti arrangerades tävlingen Guldmoppen som det här året vanns av Mario Basic. Det var 24 deltagare. 
 
Den 20september körde vi vår traditionsenliga höstrunda hos Bengt Johansson och Agnetha Citron i Rottne
 
I år var vi många fler än vad vi brukar vara och hela 40 st deltog! Vi hade fint väder och fick en väldigt fin runda i vacker natur.Bertil hade som tur var två burkar Bullens varmkorv så vi fick två korvar var. 
 
Årets mörkerkörning genomfördes den 29 september och avslutades med Bullens varmkorv vid klubblokalen.Vårt traditionella Luciafirande som skulle vara i klubblokalen den 11december fick tyvärr ställas in på grund av pandemin.   
 
Under vinterhalvåret är det samling i klubb-lokalen måndagar och torsdagar kl 9.00 ca 11. Det är populära träffar där ett tiotal personer brukar komma och prata mopeder och annat. Det här året har det dock blivit färre som har kommit på grund av pandemin.
 
Verksamhetsplan för år 2021 för Mopedveteranerna 30+ 
 
Verksamhet som planeras under året 2021. När den här verksamhetsplanen skrivs vet vi ännu inte hur det blir med olika restriktioner till våren. Vi hoppas dock att situationen har blivit normal igen fram emot sommaren. Alla datum är ännu preliminära. Det var planerat att 2020 års vårresa skulle gå till Öland, men på grund av pandemin fick resan ställas in. Vi får se tiden an om det blir möjligt att genomföra resan till våren.
 
Den 6 juni körs traditionsenligt Åsnen Runt med samling i Torne. En runda på ca 6 mil som brukar locka många deltagare. På försommaren innan midsommar skall vi, om pandemin är över, hälsa på hos äldreboendet Högåsen i Alvesta och visa upp våra fina mopeder. Den 20 juli planeras för vår sommarrunda som ev även nästa år blir Mien runt.
 
Den traditionsenliga höstrundan i Rottne planeras till söndagen den 26 september. Utöver våra rundor skall vi genomföra tävlingen Guldmoppen den 17/8.Vi skall även genomföra mörkerkörningen när höstmörkret börjar ge mörka kvällar, den 28/9. Vi kommer också att fortsätta med de populära samlingarna i klubblokalen, måndagar och torsdagar kl 9.00 ca 11 och vi planerar att avsluta året med Luciafirande som vanligt i klubblokalen.
 
 
Ekonomisk redogörelse för år2020för Mopedveteranerna 30+
 
På grund av Coronapandemin, som starkt har begränsat klubbens verksamhet, har klubbens utgifter varit mindre år 2020 än vad brukligt är. Intäkter till klubben utgörs av medlemsavgifter samt startavgifter för vissa mopedrundor. Eftersom vi inte kunde genomföra alla våra rundor under året fick klubben inte in så mycket pengar på startavgifterna .Klubbens utgifter omfattar avgift för postgirot, hyra för vår klubblokal ,arvode till ordförande, sekreterare, kassör och webmaster med 500 kr per person (beslutat på årsmöte), utgifter för kuvert och frimärken, Bullens varmkorv med bröd, senap och ketchup och gas till gasolköket för våra mopedrundor, kaffe och fika till olika träffar i klubblokalen samt olika förbrukningsvaror mm .På grund att vi inte har kunnat genomföra en stor del av vår verksamhet under år 2020 har utgifterna varit betydligt lägre än vanligt och detta har resulterat i att klubben har gjort ett positivt resultat på ca 5000 kr .Vid årsskiftet 2019/2020 var klubbens behållning: 4880,79 kr .På girot fanns då 2234,24 kr och i kassan 2646,55 kr. Vid årsskiftet 2020/2021 var klubbens behållning: 9898,40 kr.På girot fanns då 6535,65 kr och i kassan 3362,75 kr.Klubbens finansiella tillgångar ökade således under året med 5017,61 kr. Se revisionsberättelse
  
 


 
 
 
 
MOPPERALLY 1 -3: e Maj 2020

Bättra sent än aldrig! Men snart drar vi till Öland. 

Välkomna till en trevlig helg med oss!  Vi ska bo på Klintagårdens vandrarhem i Köpingsvik.
Vi träffas på Fredagen för incheckning mellan klockan 15 och 18. Gemensam måltid klockan 19. 

Lördag: Klockan 10 går starten för en mopedrunda i glada vänners lag.  Vi bjuder på fika och Bullens varmkorv på nåt fint ställe. 
Vi äter en måltid tillsammans igen klockan 19.

Ta med egen frukost, kaffe och sängkläder.  För de som önskar så finns det frukost att köpa för 80 kr/ person. 

Anmälan är bindande och görs senast 15:e Mars till Anneli,  070 3262060. Kattis,  070 290 3634. Tony,  073 722 7293. René,  073 263 6512.  Kostnad 700 kr. Betala till konto nummer 8169-5 914 562 298-2. Swedbank.  OBS! Glöm inte att skriva avsändare . 

PS. Även husbilar är välkomna för samma kostnad.  

Varmt välkomna önskar vi.... 
Anneli,  Kattis,  Tony och René
Hej!

Mopedveteranernas 30+ våraktivitet 2019 kommer att genomföras fredag-söndag, 10 - 12 maj.

Vi kommer att tillbringa den här helgen på det sköna Listerlandet i Blekinge och köra runt och besöka de olika fiskelägena med våra mopeder.

Vi har bokat 40 st bäddar på Hälleviks Camping de här två nätterna.

Man bor i minilägenheter eller stugor, två och två, med dusch och toalett i boendet. Stugorna har kylskåp och möjligheter för matlagning. Man tar med egna lakan och städar boendet efter sig. Om man inte vill göra detta så går det att köpa lakan och betala för att slippa städningen. Det gör man i så fall i samband med incheckningen.

Alla ansvarar för sin egen mat vid alla måltider utom vid lördagskvällen då vi äter en gemensam grillbuffé. Grillbuffén med måltidsdryck ingår i priset som vi betalar, men om man vill ha starkare drycker (öl eller vin) får man själv ta med det. Själva grillningen sköter vi tillsammans och vi kommer att ha tillgång till en samlingslokal i närheten av campingen.

Fredagskvällen planerar vi också att äta tillsammans, men då ansvarar var och en för sin egen mat och dryck. Det kommer att finnas möjlighet att grilla även då om man vill det. Den här kvällen samlas vi i en lokal i Nogersunds hamn (Vita Boden ca 1 km från campingen).

Kostnaden blir totalt 780 + 50 kr per person där 50 kr betalas in till klubbens konto i samband med anmälan och resterande 780 kr betalas kontant vid incheckning på campingen. I de 780 kr ingår, per person, boende två nätter och grillbuffén på lördagskvällen. De 50 kr är för lokalhyra och grillkol mm för fredagskvällen.
Det finns som sagt 40 platser bokade för det här priset och förutsättningen är att man bor två och två. Anmälan, som är bindande, kan göras omgående och det är först till kvarn som gäller.
Det går också bra att bo i egen husbil och då betala för husbilsparkering. MEN anmäl er ändå till mig och betala in 50 kr till klubben. Om ni bor i husbil skall ni ju också anmälas till grillbuffén på lördagskvällen och för den betalar ni då 180 kr vid incheckningen.
Anmälan görs genom att dels anmäla deltagare till mig med namn, mobilnummer och e-postadress och dels genom att betala in 50 kr till klubbens konto: 470278-3
Min e-postadress är: yngve.rehnstrom@gmail.com och mitt mobilnummer: 070 57 486 88.
OBS ange namn när ni betalar in till klubbens konto!!!!
Sista datum för anmälan är den 31 januari 2019!! Men först till kvarn gäller – totalt 40 platser plus ev husbilar.
Med förhoppning om att vi skall få en väldigt trevlig helg tillsammans!
Yngve Rehnström
Ordf

Nu kör vi igen !

Årets höjdpunkt … Mopperesan 2018-05-04—06

Varmt välkomna att följa med oss till vackra Blekinge närmare bestämt Asarum.

Fredag: Vi träffas på campingen för incheckning mellan klockan 16:00 – 18:00
Gemensam middag klockan 19:00
Lördag: Klockan 10:00 är det avfärd för en gemensam runda i Asarum med omnejd.
Som vanligt pauser utmed vägen med (goe fika). Klockan19:00 Samling igen för lite mat.

Vi bor i campingstugor med självhushåll och toalett på Långasjönäs Camping, ca: 5 km utanför Asarum.
Möjlighet finns för uppställning av husbilar/kärror
Anmälan är bindande, 650 kr per/pers
I priset ingår: 2 övernattningar, fika & bullens under lördagens runda. Middag fredag & lördag kväll.
Dryck 1 öl eller 1 glas vin, kaffe & kaka.
Tag med egen frukost & kaffe.
Dusch kostar 5 kr ( om någon vill bli av med oljeröken)

Vid frågor: Vänd er till nedanstående!
Anmälan senast 14 januari till:
Tony:         073-722 72 93
Kattis:        070-290 36-34
Annelie:070-32 62 060
Betala till kontonr: På Swedbank 8169-5914 562 298-2
Glöm inte att skriva avsändare !
Mvh Festkommittèn

 

 

 

---- 30+ Medlemsresa våren 2016 ----

VÅRENS RESA 2016! 
Välkomna med oss ner till vackra Karlskrona,  29/4 - 1/5. 
För dom som känner  för att följa med oss på en förtur till vackra  Aspö för att ta en fika, på ett av öns caféer,  så träffas vi fredagen den 29/4 kl: 12:30 för incheckning och sedan gemensam avresa 13:30, Ta med plånboken. 
För dom som inte har möjlighet att följa med,  så är det incheckning mellan kl: 17 och 18, och gemensam måltid kl: 19:00. 
Lördag förmiddag : Ca: kl: 10 är alla klara för start, då vi kör en gemensam runda i natursköna Karlskrona. Vi stannar för lite pauser, fika, ( som vi bjuder på ), och lekar utmed vägen. Kl: 19:00 är det samling för gemensam måltid. 
Vi bor på Skönstaviks Camping ca 5 km utanför Karlskrona mot Ronneby, ( Ronnebyvägen ). Vi bor i villavagnar och campingstugor. Möjlighet finns för uppställning av husvagnar och husbilar. Ställplats med el 470 kr, och mat 250 kr per person..
Anmälan är bindande och kostar 650 kr per person, vi har ca: 40 platser, så först till kvarn....
I priset ingår övernattning,  fika och bullens under lördagens runda, middag fredag och lördag kväll och dryck  ( 1glas vin eller 1 öl ). Ta med egen frukost och sängkläder.
Anmälan senast 10 Januari till Anneli Lavesson.Betala in på Swedbank 8169-5 914 562 298-2. Glöm inte att skriva avsändare.. Även skriftlig anmälan på mail och om ni vill följa med till Aspö..  annelilavesson@live.se
Har ni frågor får ni gärna ringa oss..
Anneli  070 326 2060 
Katarina 070 290 36 34
Tony 073 722 72 93
Hanse 073 314 62 79
Väl mött...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar